اخرین خبر/  آموزش وپرورش به دنبال حل مشکل نحوه تاثیر سوابق تحصیلی دانش آموزان در پذیرش دانشگاهها

آموزش وپرورش به دنبال حل مشکل نحوه تاثیر سوابق تحصیلی دانش آموزان در پذیرش دانشگاهها

آموزش وپرورش به دنبال حل مشکل نحوه تاثیر سوابق تحصیلی دانش آموزان در پذیرش دانشگا

به گزارش سایت nemonesoal-khordad95.blog.ir

ی افزود : با توجه به رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که با صدور حکمی، بند 2 مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در ششم آذر 1392 مبنی بر تاثیر مستقیم و قطعی نمرات سال آخر متوسطه در کنکور سراسری را ابطال کرده وتفسیری که دیوان مبنی بر تاثیر سوابق سه سال پایانی در پذیرش دانشگاهها باید داشته باشد

 وزارت آموزش وپرورش وظیفه قانونی خود را با توجه به مصوبه شورای سنجش به انجام رسانده واز طرف وزارت آموزش وپرورش کوتاهی صورت نگرفته است واز سوی دیگر آموزش وپرورش در صورت تامین اعتبار لازم آمادگی برگزاری امتحانات سه سال پایانی دوره متوسطه را به صورت امتحانات استاندارد نهایی دارد گرچه جهت گیری کمی گرایانه در حد وسیع با سیاستهای آموزش وپرورش در حذف نمرات کمی در دوره آموزش عمومی به منظور رفع اضطراب ومشکلات ناشی از آن در نظام آموزشی مغایرت داشته وجای تامل دارد. رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش با توجه به نتایج تحلیلی امتحانات تصریح نمود میانگین نمرات دانش آموزان کشور در مدارس غیر دولتی مناطق غیر برخوردار کاهش معنا داری را نسبت به مدارس دولتی نشان می دهد درحالی که در مناطق برخوردار وضعیت نمرات دانش آموزان مدارس دولتی وغیر دولتی تفاوت معنا داری را نشان نمی دهند. براین اساس با توجه به نتایج مذکور مرکز سنجش پیشنهاد نموده است توسعه مدارس غیر دولتی در مناطق برخوردار امکان پذیر گردد وآموزش وپرورش بتواند تمرکز بیشتری بر توسعه مدارس دولتی در مناطق غیر برخوردار انجام دهد . دکتر عمادی رئیس مرکز سنجش آموزش وپرورش درپایان با عنایت به سنگینی وظایف کارشناسان سنجش در شهرستانها ومناطقی که یک کارشناس عهده دار این مسئولیت خطیر هستند قول مساعد دادند درخواست استان را درخصوص ارتقا پست این کارشناسان به پست کارشناس مسئول پیگیری فرمایند.