اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 23 خرداد تهران,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 23 خرداد مشهد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 23 خرداد اهواز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 23 خرداد تبریز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 23 خرداد یزد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 23 قم,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 23 خرداد ارومیه

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 23 خرداد 95

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 23 خرداد تهران

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 23 خرداد

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 23 خرداد تمامی استان ها

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح روز پنجم ماه رمضان

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح در ماه مبارک رمضان 95

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 18 خرداد تهراناوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 خرداد 95

اوقات شرعی به افق: تهران

اذان صبح ۰۴:۰۰:۱۹

طلوع افتاب ۰۵:۴۸:۲۷

اذان ظهر ۱۳:۰۵:۱۶

غروب آفتاب ۲۰:۲۱:۰۱

اذان مغرب ۲۰:۴۰:۵۷اوقات شرعی به افق: اصفهان

اذان صبح ۰۴:۱۳:۴۷

طلوع افتاب ۰۵:۵۵:۰۱

اذان ظهر ۱۳:۰۳:۵۴

غروب آفتاب ۲۰:۱۱:۴۳

اذان مغرب ۲۰:۳۰:۴۲


اوقات شرعی به افق: مشهد

اذان صبح ۰۳:۲۳:۲۶

طلوع افتاب ۰۵:۱۳:۲۴

اذان ظهر ۱۲:۳۲:۰۸

غروب آفتاب ۱۹:۴۹:۴۹

اذان مغرب ۲۰:۱۰:۰۰اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح ۰۴:۳۱:۵۷
طلوع افتاب ۰۶:۱۰:۳۱
اذان ظهر ۱۳:۱۵:۵۹
غروب آفتاب ۲۰:۲۰:۲۲
اذان مغرب ۲۰:۳۸:۵۹


اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 23 خرداد 95

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 23 خرداد تهران,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 23 خرداد مشهد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 23 خرداد اهواز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 23 خرداد تبریز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 23 خرداد یزد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 23 قم,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 23 خرداد ارومیه