بارم بندی فصل های جغرافیا 2 انسانی در امتحان نهایی

بارم بندی فصل های جغرافیا 2 انسانی در امتحان نهایی 95

بارم بندی فصل های جغرافیا 2 در امتحان نهایی

بارم بندی جغرافیا 2 انسانی در امتحان نهایی

بارم بندی فصل های جغرافیا 2 انسانی در امتحان نهایی

بارم بندی در ادامه مطلب

بارم بندی فصل های جغرافیا 2 انسانی در امتحان نهایی در پایین صفحه


بارم بندی کتاب جغرافیا (2) سال سوم نظری رشته ادبیات و علوم انسانی کد 4/271
 
فصول
دروس
پایانی نوبت اول
پایانی نوبت دوم، شهریور، بزرگسالان و دی ماه
فصل اول
درس اول - درس دوم
5/4
75/2
فصل دوم
درس سوم - درس چهارم
3
75/1
فصل سوم
درس پنجم - درس ششم
5/4
75/2
فصل چهارم
درس هفتم - درس هشتم
4
25/2
فصل پنجم
درس نهم - درس دهم
4
25/2
فصل ششم
دروس یازدهم ، دوازدهم ، سیزدهم
-
5/3
فصل هفتم
درس چهاردهم - درس پانزدهم
-
75/2
فصل هشتم
درس شانزدهم
-
2
جمع
20
20
تذکر: قسمت های« مطالعه های موردی» و « بیشتر بدانیم » صرفاً برای مطالعه آزاد دانش آموزان می باشد و در هیچ یک از ارزشیابی های مستمر و پایانی منظور نمی گردد. بدین ترتیب متن تحت عنوان‌«معلم گرامی» در ابتدای کتاب ، اصلاح می گردد.
برای طراحی سوالات آزمون سال تحصیلی جاری، کتاب چاپ سال 1394 مبنای طراحی سوال می‌باشد.