برنامه امتحانی پایه نهم هماهنگ تهران خرداد 95 

برنامه امتحانی پایه نهم شهر هماهنگ تهران خرداد 95 

امتحان پایه نهم شهر هماهنگ تهران خرداد 95 

برنامه امتحانی پایه نهم شهر هماهنگ تهران خرداد 95


اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران


برنامه ی امتحانی پایه ی نهم دوره اول متوسطه – برنامه امتحان نهایی نهم


( مدارس روزانه، مدارس آموزش از راه دور ویژه پایه ی نهم، طرح جامع، داوطلبان آزاد و …)


روز

تاریخ امتحانات مواد درسی

ساعت امتحان

چهارشنبه

۹۵/۲/۲۹

پیام های آسمان

ساعت شروعامتحانات ۸ صبح

شنبه

۹۵/۳/۱


ریاضی

دوشنبه

۹۵/۳/۳

عربی

چهارشنبه

۹۵/۳/۵

املای فارسی

شنبه

۹۵/۳/۸

علوم تجربی

یکشنبه

۹۵/۳/۹

آموزش قرآن

دوشنبه

۹۵/۳/۱۰

مهارت های نوشتاری(انشا)

چهارشنبه

۹۵/۳/۱۲

مطالعات اجتماعی

یکشنبه

۹۵/۳/۱۶

زبان انگلیسی

سه شنبه ۹۵/۳/۱۸

آمادگی دفاعی