نمونه سوالات امتحان نهایی خرداد تعلیمات دینی سوم دبیرستان با جواب

نمونه سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی سوم دبیرستان اهل تسنن

نمونه سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی سوم دبیرستان زرتشتی

نمونه سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی سوم دبیرستان کلیمی

نمونه سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی سوم دبیرستان آشوری

نمونه سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی سوم دبیرستان ارامنه

نمونه سوالات امتحان نهایی تعلیمات دینی سوم دبیرستان

دانلود تمامی نمونه سوال های امتحان نهای نهایی از دوره 81 تا 94 از لینک های زیر قابل دریافت است


لینک ها در ادامه مطلب


دی شهریور خرداد سال / نوبت
دانلود دانلود دانلود 1381
دانلود دانلود دانلود 1382
دانلود دانلود دانلود 1383
دانلود دانلود دانلود 1384
دانلود دانلود دانلود 1385
دانلود دانلود دانلود 1386
دانلود دانلود دانلود 1387
دانلود دانلود دانلود 1388
دانلود دانلود دانلود 1389
دانلود دانلود دانلود 1390
دانلود دانلود دانلود 1391

اهل تشیع

اهل تسنن

اهل تشیع

اهل تسنن

اهل تشیع

اهل تسنن

1392

اهل تشیع

اهل تسنن

ارامنه

زرتشتی

کلیمی

آشوری

اهل تشیع

اهل تسنن

ارامنه

زرتشتی

کلیمی

آشوری

اهل تشیع

اهل تسنن

ارامنه

زرتشتی

کلیمی

آشوری
1393

اهل تشیع

اهل تسنن

ارامنه

زرتشتی

کلیمی

آشوری

اهل تشیع

اهل تسنن

ارامنه

زرتشتی

کلیمی

آشوری

اهل تشیع

اهل تسنن

ارامنه

زرتشتی

کلیمی

آشوری
1394