اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 خرداد تهران,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 خرداد مشهد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 خرداد اهواز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 خرداد تبریز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 خرداد یزد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 قم,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 خرداد ارومیه

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 خرداد 95

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 خرداد تهران

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 خرداد

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 خرداد تمامی استان ها

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح روز پنجم ماه رمضان

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح در ماه مبارک رمضان 95

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 18 خرداد تهراناوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 خرداد 95

اوقات شرعی به افق: تهران

اذان صبح ۰۴:۰۰:۴۱

طلوع افتاب ۰۵:۴۸:۳۰

اذان ظهر ۱۳:۰۴:۵۱

غروب آفتاب ۲۰:۲۰:۰۹

اذان مغرب ۲۰:۴۰:۰۴اوقات شرعی به افق: تبریز

اذان صبح ۰۴:۰۶:۲۴

طلوع افتاب ۰۶:۰۱:۳۰

اذان ظهر ۱۳:۲۵:۰۱

غروب آفتاب ۲۰:۴۷:۳۱

اذان مغرب ۲۱:۰۸:۲۲
اوقات شرعی به افق: ارومیه

اذان صبح ۰۴:۱۴:۵۲

طلوع افتاب ۰۶:۰۸:۱۰

اذان ظهر ۱۳:۳۰:۰۱

غروب آفتاب ۲۰:۵۰:۵۰

اذان مغرب ۲۱:۱۱:۲۸اوقات شرعی به افق: اردبیل

اذان صبح ۰۳:۵۷:۲۴

طلوع افتاب ۰۵:۵۳:۰۱

اذان ظهر ۱۳:۱۷:۰۱

غروب آفتاب ۲۰:۴۰:۰۰

اذان مغرب ۲۱:۰۰:۵۵
اوقات شرعی به افق: اصفهان

اذان صبح ۰۴:۱۴:۰۲

طلوع افتاب ۰۵:۵۵:۰۱

اذان ظهر ۱۳:۰۳:۳۰

غروب آفتاب ۲۰:۱۰:۵۴

اذان مغرب ۲۰:۲۹:۵۲اوقات شرعی به افق: کرج

اذان صبح ۰۴:۰۴:۱۶

طلوع افتاب ۰۵:۵۱:۴۹

اذان ظهر ۱۳:۰۷:۵۱

غروب آفتاب ۲۰:۲۲:۵۱

اذان مغرب ۲۰:۴۲:۴۴اوقات شرعی به افق: ایلام

اذان صبح ۰۴:۳۰:۲۴

طلوع افتاب ۰۶:۱۳:۲۸

اذان ظهر ۱۳:۲۴:۳۰

غروب آفتاب ۲۰:۳۴:۲۸

اذان مغرب ۲۰:۵۳:۴۳اوقات شرعی به افق: بوشهر

اذان صبح ۰۴:۳۳:۱۴

طلوع افتاب ۰۶:۰۷:۳۰

اذان ظهر ۱۳:۰۶:۵۱

غروب آفتاب ۲۰:۰۵:۰۷

اذان مغرب ۲۰:۲۳:۰۷اوقات شرعی به افق: مشهد

اذان صبح ۰۳:۲۳:۴۹

طلوع افتاب ۰۵:۱۳:۲۸

اذان ظهر ۱۲:۳۱:۴۴

غروب آفتاب ۱۹:۴۸:۵۷

اذان مغرب ۲۰:۰۹:۰۶


اوقات شرعی به افق: اهواز

اذان صبح ۰۴:۳۲:۱۰

طلوع افتاب ۰۶:۱۰:۳۰

اذان ظهر ۱۳:۱۵:۳۵

غروب آفتاب ۲۰:۱۹:۳۵

اذان مغرب ۲۰:۳۸:۱۰اوقات شرعی به افق: قم

اذان صبح ۰۴:۰۷:۲۹

طلوع افتاب ۰۵:۵۲:۵۴

اذان ظهر ۱۳:۰۶:۳۷

غروب آفتاب ۲۰:۱۹:۱۷

اذان مغرب ۲۰:۳۸:۵۲اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 21 خرداد 95


اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 خرداد تهران,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 خرداد مشهد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 خرداد اهواز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 خرداد تبریز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 خرداد یزد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 قم,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 22 خرداد ارومیه