اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 27 خرداد تهران,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 27 خرداد مشهد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 27 خرداد اهواز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 27 خرداد تبریز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 27 خرداد یزد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 27 قم,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 27 خرداد ارومیه

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 27 خرداد 95

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 27 خرداد تهران

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 27 خرداد

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 24 خرداد تمامی استان ها

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح روز نهم ماه رمضان

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح در ماه مبارک رمضان 95

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 18 خرداد تهراناوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 26 خرداد 95

اوقات شرعی به افق: تهران

اذان صبح ۰۴:۰۰:۰۵

طلوع افتاب ۰۵:۴۸:۳۴

اذان ظهر ۱۳:۰۵:۵۴

غروب آفتاب ۲۰:۲۲:۰۸

اذان مغرب ۲۰:۴۲:۰۶اوقات شرعی به افق: اصفهان

اذان صبح ۰۴:۱۳:۴۲

طلوع افتاب ۰۵:۵۵:۱۱

اذان ظهر ۱۳:۰۴:۳۳

غروب آفتاب ۲۰:۱۲:۴۶

اذان مغرب ۲۰:۳۱:۴۸اوقات شرعی به افق: کرج

اذان صبح ۰۴:۰۳:۴۲

طلوع افتاب ۰۵:۵۱:۵۲

اذان ظهر ۱۳:۰۸:۵۴

غروب آفتاب ۲۰:۲۴:۴۹

اذان مغرب ۲۰:۴۴:۴۶


اوقات شرعی به افق: مشهد

اذان صبح ۰۳:۲۳:۱۰

طلوع افتاب ۰۵:۱۳:۳۰

اذان ظهر ۱۲:۳۲:۴۷

غروب آفتاب ۱۹:۵۰:۵۶

اذان مغرب ۲۰:۱۱:۱۰اوقات شرعی به افق: شیراز

اذان صبح ۰۴:۲۳:۳۱

طلوع افتاب ۰۵:۵۹:۱۸

اذان ظهر ۱۳:۰۱:۰۴

غروب آفتاب ۲۰:۰۱:۴۱

اذان مغرب ۲۰:۱۹:۵۳


اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 27 خرداد 95

اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 27 خرداد تهران,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 27 خرداد مشهد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 27 خرداد اهواز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 27 خرداد تبریز,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 27 خرداد یزد,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 27 قم,اوقات شرعی و زمان دقیق اذان صبح 27 خرداد ارومیه