بارم بندی فصل های زبان فارسی 3 در امتحان نهایی خرداد 95

بارم بندی فصل های زبان فارسی در امتحان نهایی خرداد 95

بارم بندی زبان فارسی در امتحان نهایی خرداد 95

زبان فارسی در امتحان نهایی خرداد 95


بارم بندی فصل های زبان فارسی در امتحان نهایی خرداد 95


برای دیدن بارم بندی به ادامه مطلب برویدنگارش 5نمره
دستور 8 نمره
زبان شناسی 4 نمره
املا 3 نمره

موضوع

نوبت اول

نوبت دوم  و شهریور

نگارش

5

5

دستور

8

8

زبان شناسی

4

4

املای و بیاموزیم

3

3

جمع

20

20