بارم بندی فصل های شیمی 3 در امتحان نهایی خرداد 95

بارم فصل های شیمی 3 در امتحان نهایی خرداد 95

نمونه سوالات امتحانات نهایی شیمی 3با سلام حدمت دوستان سومی عزیز طبق گفته ها و شنیده ها

از فصل اول 6.5  فصل دوم  7  فصل سوم  6.5

مساله 6.5 نمره جای خالی 1.5 نمره و سوالات حفطی مفهموی 12 نمرهبارم بندی فصل های شیمی 3 در امتحان نهایی خرداد 95