بارم بندی فصل های فیزیک پیش دانشگاهی در امتحان نهایی خرداد,

بارم بندی فیزیک پیش دانشگاهی در امتحان نهایی خرداد,

بارم بندی هر فصل فیزیک پیش دانشگاهی در امتحان نهایی خرداد,

بارم بندی فیزیک پیش در امتحان نهایی خرداد,

بارم بندی درس فیزیک پیش دانشگاهی رشته تجربی خرداد,

بارم بندی درس فیزیک پیش دانشگاهی رشته ریاضی خرداد,

بارم بندی فیزیک چهارم در امتحان نهایی خرداد 95

بارم بندی فصل های فیزیک پیش دانشگاهی در امتحان نهایی خرداد


بارم بندی فصل های فیزیک پیش دانشگاهی در امتحان نهایی خرداد


بارم بندی درس فیزیک پیش دانشگاهی رشته علوم تجربی

فصل

نوبت اول

نوبت دوم،شهریور،بزرگسالان،دیماه

اول

۵

۱/۲۵

دوم

۶

۱/۵

سوم

۳/۵

۱

چهارم

۵/۵

۱/۲۵

پنجم

۰

۴

ششم

۰

۳

هفتم

۰

۴/۵

هشتم

۰

۳/۵

جمع

۲۰

۲۰

 

بارم بندی درس فیزیک پیش دانشگاهی رشته علوم ریاضی

فصل

نوبت اول

نوبت دوم،شهریور،بزرگسالان،دیماه

اول

۵/۵

۱/۲۵

دوم

۵/۵

۱/۵

سوم

۳/۵

۱

چهارم

۵/۵

۱/۲۵

پنجم

۰

۴

ششم

۰

۲/۵

هفتم

۰

۴/۲۵

هشتم

۰

۴/۲۵

جمع

۲۰

۲۰

 

تذکر : برای طراحی سؤالات آزمون سال تحصیلی جاری ، فقط کتاب های چاپ سال ۹۳ مبنای طراحی آزمون ها می باشد .